Regulamin

1. Definicja pojęć

 1. Regulamin – niniejszy dokument, który ma na celu określenie praw i obowiązków użytkowników oraz Administratora podczas korzystania z serwisu i aplikacji dostępnych poprzez serwis internetowy generatorektr oraz wszelkie załączniki do Regulaminu wymienione w treści dokumentu;
 2. Serwis – Serwis generatorektrod4t.info wraz ze wszystkimi składowymi i aplikacjami, znajdujący się pod adresemgeneratorektrod4t.info,
 3. Administrator – administratorem serwisu jest xxxxx, kontakt generatorektr@gmail.com
 4. Użytkownik - każda pełnoletnia fizyczna osoba, która dokonała pełnej rejestracji i aktywacji konta podając unikalny adres email, login lub skorzystała z opcji logowania poprzez konto w serwisie facebook.com oraz zaakceptowała regulamin świadczenia Usługi; Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu.
 5. Polecony Użytkownik – Użytkownik serwisu, który zarejestrował się poprzez link lub banner polecający;

 

2. Postanowienia ogólne

 1. Założenie konta w serwisie generatorektrod4t.info jest darmowe.
 2. Serwis świadczy usługę, która pozwala swoim użytkownikom pobierać dane plików z serwerów hostingowych.
 3. Aktualna lista obsługiwanych hostingów znajduje się w zakładce „Pomoc”.
 4. Korzystanie z usług Serwisu jest płatne. Aktualny cennik transferu znajduje się w zakładce „Doładuj transfer”.
 5. Administrator oświadcza, iż na bieżąco monitoruje poprawne funkcjonowanie serwisu oraz dokłada wszelkich starań aby Serwis działał bezawaryjnie. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać używając formularza w zakładce „Kontakt”.
 6. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich kont użytkownika, który posiada więcej niż jedno konto;
 7. Dane podane podczas rejestracji przez Użytkownika są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera lub innych ofert handlowych;
 9. Dane pobierane przez Użytkowników nie są własnością serwisu i nie są magazynowane w Serwisie.
 10. Administracja nie ma możliwości ingerencji lub sprawdzenia zawartości danych pobieranych przez Użytkowników.
 11. Korzystanie z serwisu oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 12. Administrator

 

3. Korzystanie z usług Serwisu

 1. W celu skorzystania z usług Serwisu należy dokonać rejestracji i aktywacji konta w Serwisie. Podczas rejestracji należy podać prawidłowy adres email, nazwę użytkownika, hasło oraz zaakceptować regulamin. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie w link weryfikujący, który zostanie przesłany na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracji.
 2. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu Użytkownik musi wykupić transfer dokonując wyboru określonego pakietu lub może skorzystać z kodu doładowującego.
 3. Rodzaj pakietu i jego cena określone są w cenniku dostępnym na stronie głównej Serwisu;
 4. Płatność odbywa za pomocą SMSa, płatności online lub przelewu bankowego;
 5. Konto Użytkownika jest aktywne przez 24 miesiące od momentu rejestracji lub ostatniego doładowania, w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności konta należy skontaktować się z Administratorem Serwisu;
 6. W celu pobrania plików należy wkleić linki w pole „dodaj linki”  i kliknąć przycisk „Sprawdź i dodaj pliki”. Serwis sprawdzi poprawność linku i doda go do listy Użytkownika. Użytkownik będzie mógł pobrać plik na swój komputer od razu po dodaniu pliku do listy.
 7. Dozwolone jest używanie akceleratorów (nie zawsze) wspomagających pobieranie plików gdyż serwis udostępnia linki bezpośrednie. Można dodawać oraz pobierać wiele pików naraz. Linki dodane do listy mogą zostać usunięte przez administratora w przypadku gdy będą nieaktywne lub gdy nie będą używane przez 14 dni.
 8. Brak transferu
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek rozliczania  za pobieranie danych z obsługiwanych serwisów hostingowych;
 10. Zabrania się:
  • Używania wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  • Używanie programów generujących zapytania do serwerów i wszelkiego rodzaju działań mogących zostać uznane jako atak Denial of Sernice.
  • Wszelkie tego typu działania będą skutkować natychmiastowym usunięciem konta
  • użytkownika bez możliwości zwrotu kosztów wykupionego transferu.

 

4. Program Partnerski.

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik może promować Serwis w zamian za wynagrodzenie w postać dodatkowych punktów partnerskich.
 2. Aby promować Serwis należy użyć linku polecającego lub kodu do bannerów znajdujących się w zakładce "Program Partnerski".
 3. Użytkownik jest wynagradzany za następujące działania:
  • Rejestracja Poleconego Użytkownika z linku polecającego lub bannera,
  • Doładowanie swojego konta;
  • Pobranie przez zalogowanego Użytkownika danych z linków publicznych, które zostały udostępnione przez Użytkownika
 4. Administrator przydzieli Użytkownikowi polecającemu odpowiednią ilość punktów, zgodnie z wykazem, który znajduje się w zakładce "program partnerski".
 5. Zebrane punkty można wymieniać na pakiety transferu w serwisie lub gotówkę.
 6. Gotówka jest wypłacana w ciągu 14 dni roboczych od momentu złożenia dyspozycji wypłaty na konto podane w profilu użytkownika.
 7. Program partnerski działa automatycznie w czasie rzeczywistym.
 8. Każdy użytkownik korzystający z programu partnerskiego oświadcza, że będzie przestrzegał poniższych zasad:
  • zabrania się rozsyłania wszelkiego rodzaju spamu zawierającego linki Serwisu generatorektrod4t.info
  • zabrania się zakładania fikcyjnych kont celem wyłudzenia transferu.
  • zabrania się nakłaniania osób trzecich do zakładania fikcyjnych kont aby wyłudzić dodatkowy transfer.
  • zabrania się wprowadzania w błąd lub oferowania coś w zmian za rejestrację w Serwisie osobom trzecim.
 • Administrator serwisu posiada zaawansowane narzędzia do monitoringu nadużyć i zastrzega sobie prawo weryfikowania wszystkich rejestracji pochodzących z programu partnerskiego.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania kont wraz z usunięciem transferu i punktów programu partnerskiego Użytkowników łamiących zasady programu partnerskiego.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany listy działań wynagradzanych punktami, ilości punktów partnerskich przyznawanych za poszczególne działania oraz stawek wymiany punktów na transfer i gotówkę.
 • Wyłudzanie transferu oraz spam jest traktowane jako przestępstwo i musi być zgłaszane przez Administratora do odpowiednich organów ścigania.

5. Odpowiedzialność Serwisu.

 1. Serwis nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych plików na swoich serwerach. Jest tylko i wyłącznie pośrednikiem w transferze danych pomiędzy serwerami firm hostingowych a Użytkownikiem.
 2. Serwis nie ingeruje w treść plików.
 3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia lub dodania każdego z obsługiwanych serwisów hostingowych.
 4. Serwis nie bierze odpowiedzialności za:
  • Niewłaściwe lub niezgodne z prawem używaniem Serwisu przez Użytkowników.
  • Nieprawidłowe działanie serwisu spowodowane czynnikami od niego niezależnymi.
  • Nieprawidłowe działanie serwisów hostingowych, z których pobierane są dane za pomocą Serwisu.
  • Skutki wynikłe poprzez udostępnienie osobom trzecim loginu oraz hasła niezbędnego do korzystania z serwisu.
  • Zawartość plików pobieranych za pomocą serwisu.
  • Jakiekolwiek szkody spowodowane przez użytkowników łamiących postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. W każdym wypadku przerwy pracy Serwisu lub nieprawidłowym funkcjonowaniem Administrator dołoży wszelkich starań aby usunąć niedogodności i jak najszybciej przywrócić serwis do ponownego działania

 

6. Płatności online oraz SMS.

 • Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych. Dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN, o ile nie ustalono inaczej, Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS, przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut.
 • Serwis może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i/lub działania na szkodę Serwisu.
 • Rozliczenia transakcji SMS, kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 • Każdy Użytkownik korzystający z usług płatności online lub SMS oświadcza, iż akceptuje postanowienia regulaminów Dotpay (http://profitsms.pl/regulaminsms)

 

 

7. Reklamacje

 • Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i Aplikacji, a także wykonaniem usług przez Administratora.
 • Reklamacje należy składać korzystając z formularza dostępnego pod adresem URL  generatorektrod4t.info/s-kontakt
 • Administrator zastrzega termin w 7 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
 • Reklamacje wynikające z niezastosowania się do Regulaminu serwisu nie będą uwzględniane.
 • Administrator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności.

 

 

7. Postanowienia końcowe

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku braku akceptacji nowych postanowień niniejszego regulaminu, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.
 • Użytkownik oświadcza, iż jest świadomym, że pliki, których pobieranie umożliwia Witryna mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku.
 • Korzystanie z Witryny odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. Administracja nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Witryny za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody , utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów (Administracja w razie jakiś roszczeń o zwrot kosztów nie będzie zwracała jakichkolwiek opłat !!), przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administracji lub jego pracowników. Administracja nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.

Aktywne serwisy!

Rapidgator.net
Catshare.net
Turbobit.net
Uploaded.to
Lunaticfiles
putlocker.com
netload.in
Rapidu.net
Oboom.com
Nowy Turbobit
1fichier
Fileshark.pl
Uploadable.ch
sharehost.eu
Devilshare.net